کسب درجه یک نظام اعتباربخشی ملی بیمارستانها توسط بیمارستانهای گناباد


بیمارستانهای 22 بهمن گناباد و 15 خرداد بیدخت موفق به کسب درجه یک نظام اعتباربخشی ملی بیمارستانها شدند.
به گزارش وب‌دا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام این مطلب افزود؛ در طرح جدید اعتباربخشی، بیمارستانها براساس شاخص های مشخص از جمله: وضعیت درمانی، تشخیصی، مدیریتی، مراقبتی، مالی و تجهیزات پزشکی مورد ارزیابی و اعتباربخشی قرار می گیرند که این ارزیابی و اعتباربخشی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌پذیرد.
دکتر اکبری افزود: در اعتباربخشی انجام شده در سال 94 در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد، بیمارستان‌های 22 بهمن گناباد و 15 خرداد بیدخت موفق به کسب درجه یک شدند و بیمارستان آیت الله مدنی بجستان نیز بدلیل افزایش کمیت و کیفیت خدمات در طی سال گذشته با یک درجه ارتقاء موفق به کسب درجه 2 گردید.
شایان ذکر است که بیمارستان بجستان در ارزیابی قبلی درجه 3 بوده است.