امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 22:56

برگزاری جلسه مشترک دانشكده پرستاري و مامايي با معاونت آموزشي و پژوهشی بيمارستان علامه بهلول گنابادي

جلسه مشترکی با حضور رئیس، معاونین، مدیران گروه‌ها و اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی با معاونت آموزشي و پژوهشی بيمارستان علامه بهلول گنابادي برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در این جلسه که معاون آموزشی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه هم حضور داشتند، مسائل مربوط به آموزش بالینی دانشجویان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه که با حضور رئیس دانشکده، معاونین آموزشی و پژوهشي، مديران گروه‌ها و اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاری و مامایی و معاونت آموزشي و پژوهشی و سوپروايزر آموزشي بيمارستان علامه بهلول گنابادي درباره طرح مشكلات آموزش باليني دانشجويان پرستاری و مامایی برگزار شد، مقرر گردید که جلساتی در این خصوص به طور منظم با حضور معاون آموزشي دانشکده، مديران گروه‌‌ها، اعضای هیات علمی، مربيان باليني، سوپروایزر آموزشی بیمارستان علامه بهلول و نماينده‌های دانشجويان برگزار شود.